CẢM NHẬN HỌC VIÊN KHÓA HỌC LIFE

Sau khóa học LIFE WORKSHOP, đã có rất nhiều bạn học viên được truyền cảm hứng, hiểu rõ hơn về bản thân và tự tạo nên những thay đổi cuộc sống tích cực.

𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝐿𝐼𝐹𝐸, 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃, 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑟𝑎̆́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛, 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜́ 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑜̉ 𝑜̂́𝑐 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎. 𝐾ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃, 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̀𝑎 ℎ𝑜̛̣𝑝. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝐿𝐼𝐹𝐸, 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 đ𝑎̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡, 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 đ𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑜 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́.

(Lại Tấn Quốc, Học viên khóa LIFE 9)

“Đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 đ𝑎̃ 𝑛𝑜́𝑖, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̃𝑦 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝐻𝑜̣ đ𝑎̃ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑘𝑖̀𝑚 𝑛𝑒́𝑛 ℎ𝑜̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎̀𝑖, 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̉𝑛, đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦.”

(Thái Anh Vũ, Học viên khóa LIFE 3)

𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖 𝐾ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝐿𝐼𝐹𝐸 đ𝑎̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖. 𝐿𝐼𝐹𝐸 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̆́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̣ 𝑦́ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖.

𝑇𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝐿𝐼𝐹𝐸 3, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑜̛̉ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑎𝑐ℎ 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎. 𝐶𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑎̃ ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖. Đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔. 𝐶𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀. 𝑇𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐.

(Đinh Thị Thu Hiền, Học viên khóa LIFE 1)

 453 total views,  2 views today

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin